Hoe zit het nou precies? De 30% regeling uitgelicht
Kenniscentrum Verhuur

Hoe zit het nou precies? De 30% regeling uitgelicht

Wanneer een expat naar Nederland komt voor werk, maakt hij of zij mogelijk extra kosten. Deze kosten worden Extraterritoriale kosten genoemd.  Een werkgever mag aan een kenniswerker een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de kosten die deze werknemer maakt. Dit wordt de 30% regeling genoemd. Deze regeling lichten wij hieronder verder toe.

Wat is de 30% regeling?

De 30% regeling houdt in dat de werkgever aan de werknemers maximaal 30% van het loon (inclusief vergoeding) belastingvrij kan uitkeren. Door gebruik te maken van deze regeling is het voor de werknemer niet nodig eventuele onkosten te bewijzen. De werknemer kan in overleg met werkgever een verzoek indienen bij de belastingdienst om aanspraak te maken op deze 30% regeling.

Er gelden een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de 30% regeling:

 • De werknemer heeft een dienstbetrekking in Nederland
 • De werknemer is door de werkgever uit een ander land aangeworven of uit een ander land naar de werkgever gezonden.
 • De werknemer heeft van de 2 jaar vóór de 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond. En dat ook nog op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens.
 • De werknemerheeft een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • De werknemer heeft een geldige beschikking.

Het inkomen van de betreffende werknemer dient om aanspraak te kunnen maken op de 30% regeling bruto minimaal €37.296,- bedragen. Is het inkomen lager dan dit bruto bedrag, dan kan de werkgever ervoor kiezen om eventuele onkosten belastingvrij te vergoeden, maar is er geen sprake van een 30% regeling.

Wanneer de werkgever meer dan het maximumbedrag vergoed of verstrekt, dan wordt dit meerdere bedrag gezien als loon voor de loonheffingen.

Zijn de in redelijkheid gemaakte, werkelijke kosten hoger dan 30/70 van het loon, dan mag de werkgever er ook voor kiezen om de werkelijke kosten onbelast te vergoeden. Dan moeten wel alle onbelaste kosten bewezen kunnen worden.

Wat is het voordeel voor een verhuurder om aan een expat te verhuren?

Het voordeel van verhuren aan een expat die aanspraak kan maken op de 30% regeling is dat deze expat, in bijna alle gevallen, netto meer inkomen heeft dan een Nederlander die bruto hetzelfde inkomen verdient. Dit biedt de verhuurder meer zekerheid.

Een expat komt naar Nederland met als doel te werken en heeft ook al afspraken met zijn bedrijf. Hierdoor hebben bijna alle expats goede financiële zekerheid.

Daarnaast blijven de meeste expats voor een beperkte tijd van enkele jaren. Hierdoor is de kans dat de verhuurder op een redelijke termijn zelf weer beschikking krijgt over de woning hoger.

Wat zijn Extraterritoriale kosten?

De extraterritoriale kosten zijn kosten die de expat extra maakt door te verhuizen naar een ander land voor zijn werk. Hieronder hebben we beschreven wat onder deze kosten valt. Hieronder een opsomming van extraterritoriale kosten.

 • extra kosten voor levensonderhoud, doordat de basis behoeften in Nederland hoger kunnen zijn dan in het land van herkomst.
 • kosten voor een oriëntatiereis naar Nederland
 • kosten voor het regelen van papieren, vergunningen en officiële documenten zoals rijbewijzen, visa en verblijfsvergunningen.
 • wellicht zijn er dubbele huisvestingskosten
 • kosten die gemaakt woorden voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland.
 • de (eerste) huisvestingskosten
  Als de werknemer huisvesting krijgt, zijn alleen de (eerste) huisvestingskosten die boven 18% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking uitkomen, extraterritoriale kosten. De rest van de kosten is loon. Wanneer de werknemer zelf huurt, mag de werkgever de 18%-rekenmethode ook toepassen om het meerdere onbelast te verstrekken. In het algemeen kan de werknemer de huisvestingskosten voor meubilair niet onbelast vergoed of verstrekt krijgen van de werkgever.
 • dubbele huisvestingskosten kosten kunnen ook onder extraterritoriale kosten vallen.
 • opslagkosten voor de boedel die niet naar Nederland verhuist.
 • reiskosten naar het land van herkomst voor bijvoorbeeld familiebezoek of gezinshereniging.
 • extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land waar u vandaan komt. Hierbij geldt een maximum van € 1.000.
 • cursuskosten om de Nederlandse taal te leren voor u en voor de gezinsleden die bij u verblijven
 • extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren met het land waar u vandaan komt
 • de kosten van een aanvraag vrijstelling sociale zekerheid, zoals een A1- of E101-verklaring

Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen

Als een werknemer aanspraak maakt op de 30%-regeling, kan hij daarnaast nog enkele kosten onbelast van de werkgever ontvangen indien de werkgever daarvoor kiest. De volgende kosten kunnen naast de 30% regeling  onbelast vergoed of verstrekt worden(gerichte vrijstelling):

 • de verhuiskosten en de kosten voor tijdelijke opslag en het overbrengen van de boedel
 • de kosten voor een kennismakingsbezoek door de werknemer aan het bedrijf in Nederland
 • de kosten voor het aanvragen of omzetten van een tewerkstellingsvergunning
 • schoolgelden voor een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school
  Hiervan is sprake als:

  • de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school is gebaseerd op een buitenlands stelsel
  • de school of de afdeling vooral bedoeld is voor kinderen van uitgezonden werknemers

Hoe lang kan een expat aanspraak maken op deze 30% regeling?

Er kan ten hoogste 10 jaar aanspraak gemaakt worden op de 30%-regeling. In 2011 kon er nog maximaal 10 jaar aanspraak gemaakt worden op de 30% regeling. Deze periode is later, per 1 januari 2012 verkort naar maximaal 8 jaar. Er zijn voorstellen gedaan om deze periode in te korten tot 5 jaar.

Bron: de belastingdienst

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen